สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายสุรเดช เด่นวงษ์
09-858-60708
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
เฟสบุ๊กเทศบาล


  หน้าแรก     ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
     ประกาศเทศบาลตำบลหินดาด เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๖)เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลหินดาด เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๕เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณสามแยกบ้าน นายโสด ชูตระกูล - บริเวณไร่นายเลี่ยม ครองเมืองเพชรเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนายเลียง เกาะสูงเนิน - บริเวณบ้านนายประเสริฐ รัตนเนตรเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณไร่นายเทียนชัย ดีเปรี่ยมเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณไร่นางเยือน ศิริปรุ - บริเวณที่นายโสด ชูตระกูลเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณที่ดิน นางสาวฐิติมา พวงแก้ว - บริเวณศาลาชุมชนโนนจำปา - หัวทำนบเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนายนงค์ สวามีชัย - บริเวณบ้านนายจรัญ เกาะสูงเนินเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนายศราวุธ พัดศรี - บริเวณที่ดินนายกิตติศักดิ์ นันทวนิชเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณไร่นายจำรัส ขาวสระ ถึงบ้านนางดวงใจ ขาวสระเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณสามแยกถนน ค.ส.ล. เดิม ทางไปโรงเรีนหินดาดวิทยา - บริเวณตรงข้ามสนามกีฬาอเนกประสงค์ชุมชนป่าสงวนเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนางอภัสนันท์ พรมกระโทก ถึงบริเวณบ้านนางราตรีรัตน์ ปลิ้นโชคชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติชุมชนป่าสงวน-บริเวณบ้านนายเทิดศักดิ์ พันนาเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. บริเวณไร่นายชื่น ไชยอินทร์ - บริเวณไร่นายอำนวย นาคใหม่เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไร่นางจิตรา จำปี - บริเวณที่นานายประเสริฐ จำปีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก ค.ส.ล.เดิมบริเวณไร่นายแสวง วอยพิมาย - บริเวณไร่นายประกอบ กุลสวัสดิ์เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. เดิม บริเวณไร่นางประณีต อุทัยวงษ์ - บริเวณคลองอีสานเขียวยเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. เดิมบริเวณที่นานางสะอาด ปัทมเจริญ บริเวณที่สวนนายสำเริง ค้าดีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบริเวณบ้านนายศรีจัน ส่วนชอบ - บริเวณไร่นางสมจิต ค้าดีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายบุญส่ง แปลงไธสง - บริเวณบ้านนายอนุศรน์ แซ่แต้เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหินดาด- บริเวณบ้านนายสุพรัชต์ จิตแกล้วเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสุรพล ค้าดี - บริเวณซุ้มประตูชุมชนโนนจำปาเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายชนะ ผาเวช - บริเวณทางหลวงหมายเลข 206เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนยกระดับพื้นดินชุมชนศิลาประชารักษ์ บริเวณบ้านายทุมิ นามวงศ์ษาเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายศรีนวล ศรียอดปรางค์ -ทางหลวง 206เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกบริเวณบ้านนางวรรญา วิ่งพิมาย - บริเวณทางหลวงหมายเลข 226เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนพลวงโพธิ์บริเวณสามแยกทางเข้าอ่างห้วยหินลาดถึงบ่อขยะเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนพลวงโพธิ์ สามแยก ถึงที่นา นายสวงค์ พวงใหม่เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจากบริเวณที่ดินนางสมจิตร ค้าดี - บริเวณสวนนายสมชาย หนไธสงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณที่นายลือชัย เที่ยงกระโทก - บริเวณที่นานายธนโชติ เพชพรมเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนายไว กล้าหาญ - บริเวณสวนนายอุดม ค้าดีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณสามแยกถนน ค.ส.ล. เดิมสายทางไปอ่างห้วยหินลาด - บริเวณที่นานางสะอาด ปัทมะเจริญเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ดินนายสำเริง - บริเวณที่ดินนายวิโรจน์ ประจันทะสีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนายสมัย วรสาร - บริเวณที่นานางสุทิน แรตสันเทียะเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - บริเวณที่นาของนายชื่น ไชยอินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณข้างร้านค้านางสาวมนทิรา มารมย์ - บริเวณที่ดินายอุดม ชอบใหญ่เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสุข พิมพ์เวิน - บริเวณที่นานายประดิษฐ์ ชอบใหญ่เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสามแยกเมืองเก่า 3 - บริเวณที่ดินนางประณีต อุทัยวงศ์เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมืองเพชร - หนองตะลุมปุ๊กทางไปนานายแสวง วอยพิมายเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลหินดาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนป่าสงวน - บริเวณบ้านนายเทดิศักดิ์ พันนาเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
     ประกาศเปิดอ่าน
     ประกาศเปิดอ่าน
     ประกาศเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 3031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.113.236
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,606,281

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.