สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายนรงค์ฤทธิ์ ทองหวั่น

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานกิจการสภา
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
e-planNacc
บริการออนไลน์
เฟสบุ๊กเทศบาล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
     ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลหินดาด เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๖)เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลหินดาด เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๕เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณสามแยกบ้าน นายโสด ชูตระกูล - บริเวณไร่นายเลี่ยม ครองเมืองเพชรเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนายเลียง เกาะสูงเนิน - บริเวณบ้านนายประเสริฐ รัตนเนตรเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณไร่นายเทียนชัย ดีเปรี่ยมเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณไร่นางเยือน ศิริปรุ - บริเวณที่นายโสด ชูตระกูลเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณที่ดิน นางสาวฐิติมา พวงแก้ว - บริเวณศาลาชุมชนโนนจำปา - หัวทำนบเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนายนงค์ สวามีชัย - บริเวณบ้านนายจรัญ เกาะสูงเนินเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนายศราวุธ พัดศรี - บริเวณที่ดินนายกิตติศักดิ์ นันทวนิชเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณไร่นายจำรัส ขาวสระ ถึงบ้านนางดวงใจ ขาวสระเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณสามแยกถนน ค.ส.ล. เดิม ทางไปโรงเรีนหินดาดวิทยา - บริเวณตรงข้ามสนามกีฬาอเนกประสงค์ชุมชนป่าสงวนเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนางอภัสนันท์ พรมกระโทก ถึงบริเวณบ้านนางราตรีรัตน์ ปลิ้นโชคชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติชุมชนป่าสงวน-บริเวณบ้านนายเทิดศักดิ์ พันนาเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. บริเวณไร่นายชื่น ไชยอินทร์ - บริเวณไร่นายอำนวย นาคใหม่เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไร่นางจิตรา จำปี - บริเวณที่นานายประเสริฐ จำปีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก ค.ส.ล.เดิมบริเวณไร่นายแสวง วอยพิมาย - บริเวณไร่นายประกอบ กุลสวัสดิ์เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. เดิม บริเวณไร่นางประณีต อุทัยวงษ์ - บริเวณคลองอีสานเขียวยเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. เดิมบริเวณที่นานางสะอาด ปัทมเจริญ บริเวณที่สวนนายสำเริง ค้าดีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบริเวณบ้านนายศรีจัน ส่วนชอบ - บริเวณไร่นางสมจิต ค้าดีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายบุญส่ง แปลงไธสง - บริเวณบ้านนายอนุศรน์ แซ่แต้เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหินดาด- บริเวณบ้านนายสุพรัชต์ จิตแกล้วเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสุรพล ค้าดี - บริเวณซุ้มประตูชุมชนโนนจำปาเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายชนะ ผาเวช - บริเวณทางหลวงหมายเลข 206เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนยกระดับพื้นดินชุมชนศิลาประชารักษ์ บริเวณบ้านายทุมิ นามวงศ์ษาเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายศรีนวล ศรียอดปรางค์ -ทางหลวง 206เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกบริเวณบ้านนางวรรญา วิ่งพิมาย - บริเวณทางหลวงหมายเลข 226เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนพลวงโพธิ์บริเวณสามแยกทางเข้าอ่างห้วยหินลาดถึงบ่อขยะเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนพลวงโพธิ์ สามแยก ถึงที่นา นายสวงค์ พวงใหม่เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจากบริเวณที่ดินนางสมจิตร ค้าดี - บริเวณสวนนายสมชาย หนไธสงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณที่นายลือชัย เที่ยงกระโทก - บริเวณที่นานายธนโชติ เพชพรมเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนายไว กล้าหาญ - บริเวณสวนนายอุดม ค้าดีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณสามแยกถนน ค.ส.ล. เดิมสายทางไปอ่างห้วยหินลาด - บริเวณที่นานางสะอาด ปัทมะเจริญเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ดินนายสำเริง - บริเวณที่ดินนายวิโรจน์ ประจันทะสีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนายสมัย วรสาร - บริเวณที่นานางสุทิน แรตสันเทียะเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - บริเวณที่นาของนายชื่น ไชยอินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณข้างร้านค้านางสาวมนทิรา มารมย์ - บริเวณที่ดินายอุดม ชอบใหญ่เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสุข พิมพ์เวิน - บริเวณที่นานายประดิษฐ์ ชอบใหญ่เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสามแยกเมืองเก่า 3 - บริเวณที่ดินนางประณีต อุทัยวงศ์เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมืองเพชร - หนองตะลุมปุ๊กทางไปนานายแสวง วอยพิมายเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลหินดาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนป่าสงวน - บริเวณบ้านนายเทดิศักดิ์ พันนาเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
     ประกาศเปิดอ่าน
     ประกาศเปิดอ่าน
     ประกาศเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 19 เมษายน 2567
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
E-service
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.238.71.155
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,676,489

            
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.