สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายนรงค์ฤทธิ์ ทองหวั่น

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานกิจการสภา
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
e-planNacc
บริการออนไลน์
เฟสบุ๊กเทศบาล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ที่ตั้งและอาณาเขต
การปกครอง
ประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม ศาสนา การศึกษา
อาสาสมัครท้องถิ่น
การบริการพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
จุดมุ่งหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของเทศบาล
ทำเนียบนายกเทศมนตรี
บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่งฯ
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
ข้อมูลผู้บริหาร
งานการบริการ
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี
หน่วยตรวจสอบภายใน
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ชุมชนหินดาด
ชุมชนป่าสงวน
ชุมชนศิลาประชารักษ์
ชุมชนโนนสง่า
ชุมชนโนนจำปา-หัวทำนบ
ชุมชนเมืองเพชร
ชุมชนเพชรเจริญ
ชุมชนหลุมดิน
ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานการควบคุมภายใน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประกาศแผนปฏิบัติการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใส
งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี ๒๕๖๓
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี ๒๕๖๔
รายงานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี ๒๕๖๓
รายงานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี ๒๕๖๕
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.๒๕๖๒
เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖
e-planNacc
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
บริการออนไลน์
เฟสบุ๊กเทศบาล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
เมนูทางขวา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
สภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
คำสั่ง
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยา
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการตามนโยบายบริหารบุคคลรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายและสถิติการบริหารงานบุคคลบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ขนาดของเทศบาล
เทศบาลตำบลคืออะไร
เทสบาลเมืองคืออะไร
เทศบาลนครคืออะไร
ความหมายของเทศบาล
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการต่างๆ
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
อำนาจหน้าที่เทศบาล
การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
แบบฟอร์มออนไลน์
จองคิวขอรับบริการ
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน
กฎหมายและระเบียบที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุเป็นรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นรายปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ
รายรับ - รายจ่ายประจำเดือน
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สรุปผลความพึงพอใจ
สายตรงผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2567
อา พฤ
25 26 27 28 29 1 2
3 45 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 4 มีนาคม 2567
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
E-service
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.192.15.251
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,536,630

            
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.