ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
เฟสบุ๊กเทศบาล


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ที่ตั้งและอาณาเขต
การปกครอง
ประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคมศาสนาการศึกษา
อาสาสมัครท้องถิ่น
การบริการพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
จุดมุ่งหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของเทศบาล
ทำเนียบนายกเทศมนตรี
บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่งฯ
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
ข้อมูลผู้บริหาร
งานการบริการ
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี
หน่วยตรวจสอบภายใน
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ชุมชนหินดาด
ชุมชนป่าสงวน
ชุมชนศิลาประชารักษ์
ชุมชนโนนสง่า
ชุมชนโนนจำปา-หัวทำนบ
ชุมชนเมืองเพชร
ชุมชนเพชรเจริญ
ชุมชนหลุมดิน
ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานการควบคุมภายใน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประกาศแผนปฏิบัติการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใส
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.๒๕๖๒
เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓
งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี ๒๕๖๓
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี ๒๕๖๔
รายงานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี ๒๕๖๓
รายงานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี ๒๕๖๕
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี 2566
ขอเชิญร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี 2566
หนังสือประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี 2566
เฟสบุ๊กเทศบาล
เมนูทางขวา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ขนาดของเทศบาล
เทศบาลตำบลคืออะไร
เทสบาลเมืองคืออะไร
เทศบาลนครคืออะไร
ความหมายของเทศบาล
สภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการต่างๆ
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อำนาจหน้าที่เทศบาล
การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฎหมายและระเบียบที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
โครงสร้าง
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
คำสั่ง
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
แบบฟอร์มออนไลน์
จองคิวขอรับบริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุเป็นรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นรายปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ
รายรับ - รายจ่ายประจำเดือน
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สรุปผลความพึงพอใจ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
ทำเนียบบุคลากร

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 2526 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 25 กรกฎาคม 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.121.7
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,783,296

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.