สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายสุรเดช เด่นวงษ์
09-858-60708
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
เฟสบุ๊กเทศบาล


  หน้าแรก     นโยบายของเทศบาล 

นโยบายของเทศบาล
นโยบายของเทศบาล  

1. ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1.1)  ประสานและบริหารจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ

1.2)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

1.3)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2)  ด้านการศึกษา

2.1)  ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินดาดให้น่าอยู่และเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน

2.2)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล

2.3)  สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป

2.4)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

3)  ด้านการพัฒนาการเกษตร

3.1)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด

3.2)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

3.3)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นำด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร

3.4)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด

3.5)  สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง

3.6)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่วยและเพื่อการอนุรักษ์

4)  ด้านการพัฒนาสังคม

4.1)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง

4.2)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

4.3)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

4.4)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

4.5)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

4.6)  ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

4.7)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา

5)  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)

5.2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

5.3)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

6)  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน

6.2)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

6.3)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.4)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

7)  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

7.1)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

7.2)  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น

7.3)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้างเครือข่าย  เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

7.4)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

8)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.1)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

8.2)  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร

8.3)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

8.4)  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

8.5)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

8.6)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

9)  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9.1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ

9.2)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

9.3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ  โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

9.4)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

10)  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10.1)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

10.2) รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

10.3)  จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 3031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.113.236
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,606,011

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.