ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 





  หน้าแรก     นโยบายของเทศบาล 

นโยบายของเทศบาล
นโยบายของเทศบาล  

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    
1.1 จัดสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา ถนนให้สวยงาม และกระจายอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะอาด
           และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
    1.2 จัดสร้างตลาดสดและพื้นที่จำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
    1.3 จัดสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
    1.4 ดำเนินการประสานงานขอขยายถนนที่เป็นทางออก เพื่อรองรับความเจริญมรพื้นที่ชั้นใน


2. นโยบายด้านสังคม
    
2.1 สนับสนุนการจัดงานวันสำคัญต่างๆ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีของประชาชนต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
    2.2 ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ และเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกและหน่วยงานต่างๆได้มี
           ส่วนร่วม
    2.3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อจะได้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหา
           เรื่องยาเสพติด
    2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ เช่น การจัดเบี้ยยีงชีพ การออกกำลังกาย และการรักษาพยาบาลแบบการแพทย์แผนไทย
           ได้แก่ ใช้สมุนไพรและการนวดแผนโบราณ เป็นต้น
    2.5 สนับสนุนสถานศึกษาให้เ็ป็ศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทุกคนได้มีโอกาสพัฒนา
           ทางการศึกษาและเพิ่มความสามารถ
    2.6 ป้องกันและปราบปรามปัญหาเรื่องโรคติดต่อและโรคระบาด พร้อมทั้งควบคุมและจัดให้มีอุปกรณ์ด้านสาธารณสุข เพื่อให้มีความปลอดภัย
           แก่ประชาชน
    2.7 สนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส เพื่อให้เยาวชนทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
    2.8 ดูแลให้ความรู้แก่ผู้ติดเชืื้อเอดส์ให้สามารถอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมได้ปลอดภัย


3. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    
3.1 พัฒนาคุรภาพระบบการกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
    3.2 ส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
4. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
    
4.1 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลให้มากขึ้น โดยสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เช่น จัดให้มีเวทีสาธารณะ
           การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงาน
    4.2 ประสานการขยายพื้นที่ของเขตเทศบาล เพื่อให้ความสะดวกในการบริหารจัดการและ ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น
     4.3 เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชน ให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น

5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
    
5.1 ปรับปรุงและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ดึงดูดใจ
           แก่นักท่องเที่ยว
    5.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพ โโยจัดตั้งองคืกรชุมชนพัฒนาอาชีพต่างๆ และจัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึกหรือของฝาก รวมทั้งการ

           พัฒนาผลผลิตของกลุ่มอาชีพให้ได้มาตรฐาน เช่น การผลิตอาหารธรรมชาติปลอดสารพิษ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.226.76.27
คุณเข้าชมลำดับที่ 700,697

 
สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ 355 หมู่ที่ 1 ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
Tel : 0-4495-0427  Fax : 0-4495-0455
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
samsun escort eskişehir escort kocaeli escort istanbul escort izmir escort niğde escort adıyaman escort konya escort ordu escort