ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

 
นายกฤชพล แสงสุนานนท์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  หน้าแรก     สภาพทางเศรษฐกิจ 

สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ  

สภาพทางเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 4 ด้านหลักๆ ประกอบด้วย ด้านการประกอบอาชีพ ด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิชย์ และด้านการท่องเที่ยว โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ด้านการประกอบอาชีพ
ประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหินดาดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ และมีบางส่วนเลี้ยงสัตว์ ค้าขายและรับจ้าง

 ด้านอุตสาหกรรม
1. โรงสีข้าว (ขนาดกลางและขนาดเล็ก)     จำนวน     2     โรง
2. โรงเลื่อย                                                     จำนวน     1     แห่ง
3. โรงงานน้ำปลา                                          จำนวน     1     แห่ง

 ด้านพาณิชย์
เทศบาลตำบลหินดาด ในการค้าขายส่วนใหญ่เป็นการค้าขายและประกอบกิจการขนาดเล็กสำหรับผู้บริโภคในเขตเทศบาลตำบลหินดาดและให้บริการแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงมีการส่งออกสินค้า ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย ส่วนสินค้าที่นำเข้า ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือทำการเกษตร

เนื่องจากในเขตเทศบาลตำบลหินดาด มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการเกษตร ในการอุปโภคและบริโภค ทำให้การประกอบอาชีพต่างๆ เป็นไปด้วยความลำบาก จึงมีการอพยพแรงงานไปทำงานในกรุงเทพและบริเวณจังหวัดใกล้เคียง การค้าขายส่วนใหญ่จะเป็นการค้าขายขนาดเล็ก ขายของเบ็ดเตล็ด รวมตัวบริเวณเขตชุมชนทางรถไฟและข้างทางถนนสาย นครราชสีมา-บุรีรัมย์

การบริการในเชิงพาณิชย์ สรุปได้ดังนี้
- การบริการร้านตัดผมชาย                               จำนวน     2     ร้าน
- การบริการร้านเสริมสวย                                จำนวน     4     ร้าน
- การบริการร้านอาหาร                                     จำนวน    11   ร้าน
- การบริการร้านซ่อมรถยนต์และมอเตอร์ไซด์   จำนวน     6     ร้าน
- การบริการน้ำมัน(ปั้ม)                                     จำนวน    1     ร้าน
- การบริการร้านค้าเบ็ดเตล็ด                            จำนวน    14   ร้าน
- การบริการอินเตอร์เน็ต                                  จำนวน    1     ร้าน


 ด้านการท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวแต่มีสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 4 แห่ง อยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟหินดาดทั้งหมด และยังมีอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาดซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ประมาณ 591 ไร่ อุดมไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ ซึ่งสามารถปรับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้

 

 

ด้านการคมนาคม

 ด้านการคมนาคมในเขตเทศบาลนั้นก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เมื่อมีถนนลาดยาง 4 เลน ระยะทางกว่า1 กิโลเมตร มีไฟฟ้าสาธารณะและสัญญาณไฟจราจร ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรได้รวดเร็ว สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

 


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.225.26.44
คุณเข้าชมลำดับที่ 884,112

 

เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๒๗  Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.