สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายกฤชพล แสงสุนานนท์
Tel. 098-935-6445
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
เฟสบุ๊กเทศบาล


  หน้าแรก     สภาพทางเศรษฐกิจ 

สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ  

สภาพทางเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 4 ด้านหลักๆ ประกอบด้วย ด้านการประกอบอาชีพ ด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิชย์ และด้านการท่องเที่ยว โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ด้านการประกอบอาชีพ
ประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหินดาดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ และมีบางส่วนเลี้ยงสัตว์ ค้าขายและรับจ้าง

 ด้านอุตสาหกรรม
1. โรงสีข้าว (ขนาดกลางและขนาดเล็ก)     จำนวน     2     โรง
2. โรงเลื่อย                                                     จำนวน     1     แห่ง
3. โรงงานน้ำปลา                                          จำนวน     1     แห่ง

 ด้านพาณิชย์
เทศบาลตำบลหินดาด ในการค้าขายส่วนใหญ่เป็นการค้าขายและประกอบกิจการขนาดเล็กสำหรับผู้บริโภคในเขตเทศบาลตำบลหินดาดและให้บริการแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงมีการส่งออกสินค้า ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย ส่วนสินค้าที่นำเข้า ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือทำการเกษตร

เนื่องจากในเขตเทศบาลตำบลหินดาด มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการเกษตร ในการอุปโภคและบริโภค ทำให้การประกอบอาชีพต่างๆ เป็นไปด้วยความลำบาก จึงมีการอพยพแรงงานไปทำงานในกรุงเทพและบริเวณจังหวัดใกล้เคียง การค้าขายส่วนใหญ่จะเป็นการค้าขายขนาดเล็ก ขายของเบ็ดเตล็ด รวมตัวบริเวณเขตชุมชนทางรถไฟและข้างทางถนนสาย นครราชสีมา-บุรีรัมย์

การบริการในเชิงพาณิชย์ สรุปได้ดังนี้
- การบริการร้านตัดผมชาย                               จำนวน     2     ร้าน
- การบริการร้านเสริมสวย                                จำนวน     4     ร้าน
- การบริการร้านอาหาร                                     จำนวน    11   ร้าน
- การบริการร้านซ่อมรถยนต์และมอเตอร์ไซด์   จำนวน     6     ร้าน
- การบริการน้ำมัน(ปั้ม)                                     จำนวน    1     ร้าน
- การบริการร้านค้าเบ็ดเตล็ด                            จำนวน    14   ร้าน
- การบริการอินเตอร์เน็ต                                  จำนวน    1     ร้าน


 ด้านการท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวแต่มีสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 4 แห่ง อยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟหินดาดทั้งหมด และยังมีอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาดซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ประมาณ 591 ไร่ อุดมไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ ซึ่งสามารถปรับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้

 

 

ด้านการคมนาคม

 ด้านการคมนาคมในเขตเทศบาลนั้นก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เมื่อมีถนนลาดยาง 4 เลน ระยะทางกว่า1 กิโลเมตร มีไฟฟ้าสาธารณะและสัญญาณไฟจราจร ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรได้รวดเร็ว สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

 

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 56 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 5 ตุลาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 18.204.56.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,231,663

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.