ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

 
นายกฤชพล แสงสุนานนท์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  หน้าแรก     ประวัติเทศบาล 

ประวัติเทศบาล
ประวัติเทศบาล  

ประวัติเทศบาล

 ดวงตราและความหมาย
ตอนกลางของดวงตราของสุขาภิบาลหินดาด เป็นรูปท่านท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) ยืนอยู่บนก้อนหินชั้นจำนวนมาก 
 เหตุผลคือ รูปท่านท้าวสุรนารีเป็นสัญลักษณ์แห่งจังหวัดนครราชสีมา    เหตุผลคือ บ้านหินดาดมีก้อนหินเป็นชั้นๆ จำนวนมาก


 ประวัติบ้านหินดาดและสุขาภิบาลหินดาด

บ้านหินดาดเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลหินดาด คำว่า "หินดาด" นี้เพี้ยน
มาจากคำว่า "หินลาด" เนื่องจากทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
หมู่บ้านมีลำห้วย เรียกว่า "ห้วยหินลาด" เพราะลำห้วยนี้เต็มไปด้วยหิน
ทั้ง 2 ฝั่ง แม้กระทั่งลำห้วยตลอดบริเวณใกล้เคียงก็เต็มไปด้วยหินแดง
ทั่วบริเวณหมู่บ้าน เมื่อขุดลงไปประมาณเมตรเศษๆ ก็จะพบแต่หินแดง
เป็นชั้นๆ เป็นจำนวนมาก


สำนักงานเทศบาล

ดังนั้น เทื่อบริเวณบ้านทั้งหมดเต็มไปด้วยหิน จึงตั้งชื่อบ้านว่า "บ้านหินดาด" จนถึงทุกวันนี้ บ้านหินดาด ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432 
เกิดขึ้นอยู่ในหมู่ที่ 12 ตำบลในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2505 ตำบลห้วยแถลง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอห้วยแถลง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และได้แยกเป็นบ้านหินดาด หมู่ที่ 1 ตำบลหินดาด 
กิ่งอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา


เมื่อปี พ.ศ. 2506 กิ่งอำเภอห้วยแถลง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ยกฐานะเป็นอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อปี พ.ศ. 2514 บ้านหินดาด หมู่ที่ 1 ตำบลหินดาด ได้แยกหมู่บ้านเพิ่มอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านเมืองเพชร หมู่ที่ 8 ตำบลหินดาด 
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสี มา
เมื่อปี พ.ศ. 2528 บ้านหินดาด หมู่ที่ 1 ตำบลหินดาด ได้แยกหมู่บ้านเพิ่มอีก 1 หมู่บ้าน คือบ้านหลุมดิน 
หมู่ที่ 10 ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา


กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2528 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 101 ตอนที่ 39 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2529


 เทศบาลในปัจจุบัน
สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลชั้น 6 
ขนาดกลาง มีพื้นที่ 7.5 ตารางกิโลเมตร และได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลหินดาด มาเป็นเทศบาล
ตำบลหินดาด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

โดยมีระยะทางห่างจากตังจังหวัดนครราชสีมา ตามถนนทางหลวงหมายเลข 226 เป็นระยะทาง 58 กม.
และห่างจากตัวอำเภอห้วยแถลง เป็นระยะทาง 8 กม.


ครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด , หมทีู่่ 8 บ้านเมืองเพชร  และหมู่ที่ 10
บ้านหลุมดิน ซึ่งประกอบด้วย 9 ชุึมชน ดังต่อไปนี้ ชุมชนหินดาด ชุมชนโนนสง่า ชุมชนโนนจำปา-หัวทำนบ ชุมชนป่าสงวน ชุมชนศิลาประชารักษ์ ชุมชนเมืองเพชร ชุมชนเพชรเจริญ ชุมชนหลุมดิน และชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา

ภายในเขตเทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญๆ ได้แก่
1. วัดอุทัยมคคาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ชุมชนโนนสง่า ติดกับถนนราชสีมา - บุรีรัมย์
2. โรงเรียนบ้านหินดาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ชุมชนโนนสง่า ติดกับวัดอุทัยมัคคาราม
3. โรงเรียนหินดาดวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ชุมชนป่าสงวน ติดกับถนนราชสีมา - บุรีรัมย์
4. สถานีอนามัยหินดาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ชุมชนศิลาประชารักษ์ 
5. สถานีรถไฟหินดาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 อยู่ระหว่างชุมชนหินดาด กับ ชุมชนโนนสง่า 
6. ศาลเจ้าพ่อหินดาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ชุมชนศิลาประชารักษ์ หน้าสถานีรถไฟหินดาด
7. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ มีทั้งหมด 4 แห่ง แบ่งออกได้ดังนี้
    7.1 สวนสาธารณะ แห่งที่ 1 ตั้งอยู่หมูที่ 1 ชุมชนป่าสงวน (หน้าโรงเลื่อยไม้หินดาด)
    7.2 สวนสาธารณะ แห่งที่ 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ชุมชนศิลาประชารักษ์ (หน้าสถานีรถไฟหินดาด)
    7.3 สวนสาธารณะ แห่งที่ 3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ชุมชนป่าสงวน (หน้าปณิธาน)
    7.4 สวนสาธารณะ แห่งที่ 4 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ชุมชนศิลาประชารักษ์ (หน้าสถานีอนามัยหินดาด)
8. ร้านของฝาก (ขาหมูหินดาด) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ชุมชนหินดาด ติดกับถนนราชสีมา - บุรีรัมย์
9. ป้อมยามตำรวจ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ชุมชนโนนสง่า อยู่บริเวณสี่แยกถนนราชสีมา-บุรีรัมย์และหินดาด-พิมาย
10. อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.225.26.44
คุณเข้าชมลำดับที่ 884,158

 

เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๒๗  Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.