สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายณัฐพงษ์ สุรีย์รัชศิรดา
083-966-9719
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
เฟสบุ๊กเทศบาล  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 22 กันยายน 2566   นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด มอบหมายให้นางสุพิน  จิตแกล้ว  รองนายกเทศมนตรี  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมเปิดโครงการควบคุมเเละป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  ณ ศาลาชุมชนโนนสง่า
วันที่ 21 กันยายน 2566   นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  มอบหมายให้นางสุพิน  จิตเเกล้ว รองนายกเทศมนตรี  เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมเปิดโครงการควบคุมเเละป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  ณ ศาลาชุมชนป่าสงวน 
วันที่ 21 กันยายน 2566   นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  มอบหมายให้นางสุพิน  จิตเเกล้ว รองนายกเทศมนตรี  เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมเปิดโครงการควบคุมเเละป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  ณ ศาลาชุมชนเพชรเจริญ 
วันที่ 20 กันยายน 2566   นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมเปิดโครงการควบคุมเเละป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  ณ ศาลาชุมชนโนนจำปา-หัวทำนบ 
วันที่ 20 กันยายน 2566   นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมเปิดโครงการควบคุมเเละป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  ณ ศาลาชุมชนเมืองเพชร
วันที่ 19 กันยายน 2566   นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด มอบหมายให้นางรัชนีกร เกษเมธีการุณ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมเปิดโครงการควบคุมเเละป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  ณ ศาลาชุมชนศิลาประชารักษ์ 
วันที่ 18 กันยายน 2566   นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมเปิดโครงการควบคุมเเละป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  ณ ศาลาชุมชนหลุมดิน 
วันที่ 13 กันยายน 2566   นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมเปิดโครงการควบคุมเเละป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  ณ ศาลาชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา
วันที่ 19 กันยายน 2566 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด   เข้ารับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 (ส่วนภูมิภาค)ณ เอ็มซีซี ฮอล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา
วันที่ 5 - 7กันยายน 2566  เวลา 17.00 - 19.00 น.  นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด มอบหมายให้ นางสุพิน จิตแกล้ว  รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  นางรัชนีกร เกษเมธีการุณ  รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  นายณัฐพงษ์ สุรีย์รัชศิรดา รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล นางสาวนภสร ภูบาลชื่น  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางวิมลรัตน์ วิลัยกลาง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  นางขวัญเรือน วงศ์พระลับ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  นางปฏิมา สินโทรัมย์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน นางสาวกรรณิกา ชาชำนาญ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวฉัตรพร พุทธิชน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  นายบุญยัง โฉมเฉลา  งานปฏิบัติงาน EMS  และ นายเชิดอรุณ ชูตระกูล  งานขับรถยนต์ ลงพื้นที่ซักซ้อมทำความเข้าใจในการเลือกคณะกรรมการชุมชน ณ ศาลาชุมชนทุกชุมชน
วันที่ 8 กันยายน 2566   เวลา 09.00 น. นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด           เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(CPR) ถึงเวลาที่ทุกคนต้องทำได้              ณ โรงเรียนบ้านหินดาด 
วันนที่ 24 เมษายน 2566 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด
วันนที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2566 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด
วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด
 วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินดาด  ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยฯ โดยวิทยากรจาก นายประกอบ  เอี้ยงแสนเมือง  ผอ.รพสต. หินดาด  
วันที่ 29 สิงหาคม 2566  เวลา 08.30น. นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาดเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลทับสวาย เทศกาลอาหารถิ่นกินของอร่อย ณ ศาลา SML ตำบลทับสวาย โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลหินดาด นำโดย นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีเจริญ พระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหินดาด
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 06.30 น.นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาดประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพสกนิกรชาวเทศบาลตำบลหินดาดร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ วัดอุทัยมัคคาราม ตำบลหินดาด
วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีนายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลหินดาด ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนบ้านหินดาด โรงเรียนหินดาดวิทยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาด ประธานชุมชน และประชาชนเทศบาลตำบลหินดาด ร่วมโครงการฯ ณ วัดอุทัยมัคคาราม ตำบลหินดาด
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566   นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง นายชอบภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน ประชาชนร่วมโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเเละพัฒนาปรับภูมิทัศน์เเหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ประจำปี 2566  

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 25 กันยายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 44.197.111.121
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,951,456

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.